**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

تحقیقات پیش بالینی/ ارزیابی ایمنی زیستی و حیاتی تجهیزات پزشکی

تحقیقات صورت گرفته تحت نظر اکس سینتیفیکس®, بر روی تجهیزات پزشکی قبل از مطالعات انسانی مرحله ی مطالعات حیوانی را طی می کند. اکس سینتیفیکس® در برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی نتایج مطالعات پیش بالینی پشتیبان شما خواهد بود ولی از هدایت این مطالعات معذور می باشد.

اکس سینتیفیکس® همواره در تلاش برای پایین نگه داشتن تعداد حیوانات مورد آزمایش قرار گرفته در این تجربیات و کاهش خطرات وارده بر حیوانات است. این شرایط با تیکه بر تجربیات قبلی اکس سینتیفیکس در رابطه با جراحی دامی بوده . با تکیه بر تجربیات قبلی اکس سینتیفیکس همواره سعی در دریافت اطلاعات مفید و قابل اطمینان از تجربیات آزمایشگاهی و انتقال این دانش و اطلاعات به آزمایشات داخل بدن می باشد. حاصل اجزای این مراحل اطمینان از کاهش ریسک آزمایشات انسانی است.

مشابه با آزمایشات انسانی اکس سینتیفیکس در مراحل زیر پشتیبان شما است:

  • برنامه ریزی مطالعات حیوانی,
  • انتخاب کلینیک های اجرایی و پزشکان,
  • تحریر فرم سوال جواب برای ارزیابی تحقیق (CRF),
  • برقراری ارتباط با انجمن های اخلاقی و وزارات دولتی,
  • اجرای مطالعات و جمع آوری داده ها,
  • ارزیابی داده ها و تحریر گزارش تحقیق.

اکس سینتیفیکس® حقوق تمامی موجودات زنده را در نظر می گیرد.
اکس سینتیفیکس® درخواست در نظر گرفتن حقوق میمون ها را در زمان اجرای آزمایش را دارد.
اکس سینتیفیکس® حقوق بشر در تحقیقات انسانی را در نظر می گیرد.


URL: https://www.aix-scientifics.de/fa/animals.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 13.07.2024 14:48 GMT]
Copyright © 1996-2024   اکس سینتیفیکس® موسسه تحقیقات قراردادی , آخن, جمهوری فدرال آلمان (تاریخ آخرین بروزرسانی: 02.01.2024)
مشخصات ناشر | قواعد | جستجو در وبسایت